مسئول واحد آموزش سلامت و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی

  نام و نام خانوادگی : محمد درویشیان کاخکی             

تحصیلات : لیسانس در رشته بهداشت عمومی
سابقه شغلی: 27 سال

 آقای حسین حسن پور نژاد کارشناس آموزش سلامت شبکه بجستان دارای مدرک کارشناسی بهداشت عمومی و 5 سال سابقه خدمت به صورت پاره وقت و آقای محمد بیرجندی تکنسین سمعی و بصری با 3 سال سابقه خدمت این واحد را یاری میکنند

تلفن : 05157220186                  داخلی : 05157223513-14 داخلی 343 

معرفی واحد

 تدوین برنامه عملیاتی واحد آموزش سلامت و ارتقای سلامت
 تعیین نیازها و اولویت های آموزش و ارتقای سلامت
 پایش و ارزشیابی برنامه ها ، رسانه ها و مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در جامعه تحت پوشش
 تسهیل در ترویج تفاهیم سلامت در جامعه با استفاده از شیوه های نوین اطلاع رسانی
 توانمندسازی کارکنان سلامت در زمینه های تخصصی و عمومی آموزش و ارتقای سلامت
 ترویج و توسعه آموزش های متکی بر شواهد در تمامی خدمات نظام سلامت
 ترویج استفاده از تئوری ها و مدل های رفتاری در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت
 ترویج رویکرد خود مراقبتی ( Self  Care )
 ترویج رویکرد آموزش سلامت به بیمار ( Patient Education )
 جلب حمایت نهادها و سازمان ها به منظور ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت
 مشارکت در طراحی و اجرای ترویج شیوه زندگی سالم
 تامین منابع علمی آموزش و ارتقای سلامت
 حمایت فنی و همکاری با ارائه مشاوره های تخصصی به واحدهای تابعه و سایر سازمان ها
 ارزشیابی کیفیت جلسات اموزشی کارکنان در موضوعات سلامت
 جلب حمایت و همکاری با رسانه های محلی در جهت آموزش سلامت عمومی
 جلب مشارکت خیرین ، سازمان های مردم نهاد به منظور توسعه آموزش سلامت همگانی
 توزیع و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات متمرکز آموزش سلامت
 حمایت از پژوهش های کاربردی در زمینه موضوعات آموزش و ارتقای سلامت
 انجام سایر امور محوله