سلامت اجتماعی

معرفی برنامه مدل مداخلات سلامت اجتماعی در محله قصبه شهر

آرامش و سلامت کالای گمشده ای است که بشر به دنبال آن می گردد ولی هرگاه از آن سخنی به میان آمده بیشتر بعد جسمانی آن مورد توجه بوده و جنبه اجتماعی و روانی آن کمتر به بحث گذاشته شده بود.
سلامت اجتماعي یکی از سطوح سلامت کلی فرد بيان شده است. بُعد اجتماعی سلامتی شامل سطوح مهارت های اجتماعی، عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هر شخص از خود به عنوان عضوی از جامعه ی بزرگتر است . سلامت اجتماعی را به عنوان گزارش فرد از کیفیت روابطش با افراد دیگر(نزدیکان و گروههای اجتماعی) که وی عضوی از آنهاست تعریف می کنند و معتقدند که مقیاس سلامت اجتماعی بخشی از سلامت فرد را می سنجد و شامل پاسخهای درونی فرد(احساس‏، تفکر و رفتار) است که نشانگر رضایت یا فقدان رضایت فرد از زندگی و محیط اجتماعیش می باشد.
گذشته از آن روابط اجتماعی ( ارتباط فرد با دیگران در جامعه) علاوه بر تامین انواع حمایت، زمینه اي را براي صمیمیت و وابستگی فراهم می کنند. صمیمیت و وابستگی تنها در روابط خویشاوندي معنی پیدا نمی کند بلکه در مورد پیوند هاي بیرونی نیز معنا می یابد. براي مثال هنگامی که روابط در سطح اجتماع محکم و منسجم باشد، افراد وابستگی و تعلق خاطر به مکانها همسایه ها و محله) و سازمانها (سازمانهاي مذهبی و انجمنهاي داوطلبانه احساس می کنند و با افرادي که در چنین سازمانها و مکانها زندگی می کنند نیز روابط صمیمانه اي بر قرار می نمایند.
با توجه به افزایش روز افزون مشکلات و آسیب های اجتماعی از یک سو و نقش موثر سازمانهای مردم نهاد ، تشکلهای محلی و رویکردهای اجتماع محور در پیشگیری وکنترل آسیب های اجتماعی ، ارتقای سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی از سوی دیگر ، نیاز مبرم به طراحی و استقرار یک مدل اجتماع محور را بیش از پیش مطرح می نماید که در بهترین شرایط بتواند به عنوان یک الگوی مشارکت مردم و مسئولین نهادینه شده و ضمن برداشت بار مسئولیت از دوش مسئولین و با جلب همکاری و مشارکت ساکنین محلات در پیشرفت رشد اجتماعی منطقه و در نهایت توسعه پایدار جامعه کمک نماید بدین منظور اداره سلامت اجتماعی وزارت بهداشت اقدام به اجرای این مدل اجتماع محور با هدف کاهش مشکلات و آسیب های اجتماعی در محلات با همکاری مردم و مسئولین در دانشگاههای علوم پزشکی کشور نموده است .
روش اجرای برنامه در گناباد:
ابتدا معرفی برنامه مدل مداخلات سلامت اجتماعی و اهدافی که قرار است به دنبال طرح برنامه دنبال گردد  در جلسه شورای سلامت و امنیت مواد غذایی که با حضور کلیه مسئولین ادارات در محل فرمانداری شهرستان برگزار می گردد توسط معاون محترم بهداشتی دانشگاه انجام گرفت .

ادامه مطلب...

سلامت اجتماعی

در فرهنگ وبستر سلامت وضع خوب و عالي بدن، انديشه و روح و بويژه بر كنار بودن از درد يا بيماري جسمي تعريف شده است. در فرهنگ آكسفورد به معني وضع عالي جسم يا روح و حالتي كه اعمال بدن به موقع و به گونه موثر انجام شود آمده است. جالينوس سلامت را عبارت از وجود نسبت معيني از عناصر گرمي، سردي، رطوبت و خشكي تعريف مي كند. ابن سينا معتقد است : سلامت سرشت يا حالتي است كه در آن اعمال بدن به درستي انجام مي گيرد... نقطه مقابل آن بيماري است
سازمان جهاني بهداشت، سلامت را بهزيستي كامل جسمي، رواني و اجتماعي و نه صرف نبودن بيماري و يا رنجوري تعريف مي كند. بنا براين سلامت منبعي برا ي زندگي روزمره است و نه براي هدف زندگي  سلامت مفهوم مثبتي است كه علاوه بر ظرفيتهاي جسمي بر منابع اجتماعي و شخصي تأكيد دارد. سلامت داراي 6 بعد مختلف مي باشد: سلامت جسمي، سلامت رواني، سلامت: عاطفي، سلامت معنوي، سلامت جنسي و سلامت اجتماعي
بعد اجتماعی سلامت شاید پیچیده ترین و در عین حال، بحث انگیزترین جنبه از سلامت باشد. سازمان جهانی سلامت  ، سلامت اجتماعی را به عنوان یکی از مؤلفه هاي کلیدي سلامت معرفی کرده است، اما به دلیل فقدان ابزارهاي معتبر، این مفهوم به صورت یک مناظره سیاسی و اجتماعی باقی مانده است. مطالعات سلامت با استفاده از مدلهاي زیستی، بیشتر بر وجه خصوصی سلامت تأکید دارند، ولی افراد در درون ساختارها و روابط اجتماعی قرار دارند
در کشور ما با وجود کاستی هاي موجود، بخصوص در مناطق محروم، براي سلامت جسمی افراد گام هاي مناسبی برداشته شده است. اما آنچه فقدان آن، در تمام عرصه هاي کشور محسوساست، توجه نکردن کافی به ابعاد روانی، رفتاري و اجتماعی افراد است. این بی توجهی در عصر ارتباطات و جهانی سازي، موجب آسیب پذیري افراد در ابعاد روانی، خودکشی، سیگار، فرار از خانه، افت تحصیلی و سایر آسیب هاي اجتماعی می شود و ازجمله مواردي است که باید به آنها توجه خاص شود. واقعیت تحولات اجتماعی گویاي آن است که چهره بیماري ها و اختلالات در حال دگرگونی است و پدیده انتقال اپیدمیولوژیک درحال وقوع است و به سرعت پیش می رود و موجب بیماریها و اختلالات می شود، به نحوي که تا سال 2020 در همه جهان منشأ برهم زننده سلامت، اختلالات و بیماري هاي روانی، رفتاري و اجتماعی خواهدشد .

ادامه مطلب...