معرفی مسئول واحد تغذیه

نام و نام خانوادگی :

زهرا حسینی
سمت :
کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه
رشته تحصیلی:
علوم تغذیه
تلفن تماس 
 05157220190 داخلی 401