دستورالعمل های واحد تغذیه

دستورالعمل های واحد تغذیه

دستورالعمل اجرایی برنامه ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول و دوم از طریق آموزش تغذیه و آهن یاری جهت دریافت کلیک کنید 
مجموعه آموزشی تغذیه برای تیم سلام در برنامه پزشک خانواده                             حجم فایل 54 مگابایت جهت دریافت کلیک کنید 
دستورالعمل کشوری پایگاه تغذیه سالم در مدارس  جهت دریافت کلیک کنید 
بسته آموزشی تغذیه ویژه مراقب سلامت در طرح نوین نظام تحول سلامت در حوزه بهداشت ویژه حاشیه شهرهای بزرگ          حجم فایل 39 مگابایت جهت دریافت کلیک کنید 
دستورالغمل بهداشتی پایگاه تغذیه سالم در مدارس  جهت دریافت کلیک کنید 
دستور عمل طرح تامین یک وعده غذای گرم در روستا مهدها  جهت دریافت کلیک کنید 
دستور عمل اجرایی برنامه کمک غذایی مادران باردار نیازمند به حمایت های تغذیه ای  جهت دریافت کلیک کنید