بازرسي و شكايات

پاسخگویی به شکایات:

1- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان دانشگاه
2- - بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
3-بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل استانداری ، نهاد ریاست جمهوری وسازمان بازرسی کل کشور.
4- پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان.
5- جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به ریاست دانشگاه

ادامه مطلب...

ارزیابی عملکرد

1- همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای تحت پوشش حوزه ریاست، معاونتهای هفت گانه دانشگاه ، دانشکده ها ، بیمارستانهای تابعه ،
شبکه های بهداشتی درمانی و موسسات و سازمانهای وابسته به دانشگاه
2- نظارت بر اجرای دستورالعمل ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوطه و تهیه مستندات لازم
3- احصاء فرمهاي تكميل شده و مستندات آنها و ارايه به شوراي تحول اداري يا كميسيون تحول اداري دانشگاه

ادامه مطلب...

وظایف بازرسی

1- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر دوره ای ( سالیانه ) و یا موردی از تمامی واحدهای تحت پوشش دانشگاه و سنجش میزان مطابقت آمار عملکرد با وضعیت موجود
ازنظر اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها ، ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی مدیریتی و ستادی موجود در دانشگاه
2- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع
3- تهيه گزارشات مستمر و موردی در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه براي اطلاع رييس دانشگاه از عملكرد واحدهاي مختلف
4- برقراری ارتباط با اداره کل بازرسی استان خراسان رضوی و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ( مصوب 1360 و اصلاحات بعدی مورخ 1375 و 1387
و آخرین اصلاحات مورخ 30/07/1393 )
5- برقراری ارتباط و همکاری با کمیسیون اصول 88 و90 مجلس شورای اسلامی

ادامه مطلب...

منشور اخلاقی

كاركنان اين اداره خود را متعهد به خدمت صادقانه به مراجعين دانسته، كرامت انساني آنها را ارج نهاده و جلب رضايت الهي در چار چوب مقررات اداري را وظيفه شرعي خود مي دانند
به حكم آيه هاي :
«...و لاتقف ما ليس لك به علم...» (سوره اسراء آيه 36)
 «...اِن بعض الظن اِثم...» (سوره حجرات آيه12)
1- پرهيز از هرگونه ايجاد جو تشویش اذهان عمومی، شايعه سازي، تهمت، غيبت و.... را وظيفه شرعي خود مي دانيم
2- شفاف سازي مستندات و تلاش در جهت احقاق حقوق مراجعين ؛ تقويت ارزشهاي اخلاقي، اسلامي و اجتماعي در محيط كار را وظيفه قانوني خود مي دانيم

ادامه مطلب...