عملکرد دفتر حقوقی

عملکرد دفتر  حقوقی  در سال 92
تعداد جلسات متشكله در واحد حقوقي كه مربوط به مناقصه و مزايده بوده اند:
حدوداً 30 جلسه
*برگزاري كلاسها و دوره هاي آموزشي و شركت در سمينارها و همايشهاي حقوقي:
1- دوره آموزشي مديران امور حقوقي دانشگاه هاي سراسر كشور توسط دفتر حقوقي وزارت متبوعه بمدت 20 ساعت
2 - دوره آموزشي مقررات اداري بمدت 16 ساعت
3- تدريس دوره آموزشي آشنايي با نظام تخلفات اداري جهت همكاران سازمان مركزي دانشگاه توسط اينجانب بمدت 16 ساعت
4- تدريس دوره آموزشي آشنايي با مقررات عمومي ، تخلفات اداري و قوانين گزينش جهت پرسنل جديد الاستخدام سال 92 توسط مدیر حقوقی بمدت 16 ساعت
*نظارت، بررسي و تنظيم اسناد مناقصه، مزايده و قراردادهاي كليه واحدهاي تابعه:
الف : نظارت و بررسي: 60 مورد           ب: تهيه و تنظيم :140 مورد                      جمع : 200 مورد
*اخذ تعهد عادي و محضري از پرسنل، مأموريت آموزشي، دانشجويان دوره دستياري پيمانكاران، شركت هاي خدماتي و غيره:
جمعاً تعداد 120 فقره تعهد بطور ميانگين ماهانه 10 سند تعهد
*رسيدگي به شكايات در خصوص املاك و پيگيري و رفع موانع حقوقي در خصوص اخذ اسناد و املاك دانشگاه و نظارت بر چگونگي ادارات مربوطه در خصوص اخذ اسناد مالكيت املاك متعلق به دانشگاه
1- پيگيري و اخذ سند رسمي مالكيت جهت مركز بهداشتي درماني شهر بيدخت
2- پيگيري و اخذ سند رسمي مالكيت جهت خانه بهداشت روستاي دلويي
3- پيگيري و اخذ سند رسمي مالكيت جهت خانه بهداشت روستاي خيبري
4- پيگيري و تنظيم لوايح دفاعيه در پاسخ به اعتراض آقاي رضا ذبيحي و ورثه آقاي حاج محمد عليزاده در خصوص منزل اهدايي به دانشگاه به دفتر مقام معظم رهبري، دفاتر حقوقي، حراست، بازرسي و پاسخگويي به شكايات وزارت متبوعه
5- پاسخ به درخواست دهياري و شوراي اسلامي باغسياه در خصوص تغيير كاربري اراضي بهداشتي درماني
6- تنظيم استفساريه به دفتر مقام معظم رهبري در خصوص منزل اهدايي مرحوم حاج محمد عليزاده به دانشگاه
7- تنظيم صلح نامه جهت اراضي اهدايي آقاي حسن ايراني به دانشگاه در روستاي رياب
8- تنظيم صلح نامه و صورت جلسه واگذاري اراضي اهدايي دهياري روستاي نجم آباد، جهت احداث ساختمان پايگاه اورژانس جاده اي
9- تنظيم قرارداد اجاره با سازمان كتابخانه هاي عمومي و تنظيم متن پيشنهادي به هيات امناء در خصوص واگذاري ساختمان قديم مركز بهداشتي درماني نوقاب به خود موقوفه
10- تنظيم متن پيشنهادي به هيات امناء و تنظيم صلح نامه بمنظور واگذاري 251 متر مربع از اراضي مركز بهداشتي درماني روستاي زيبد به خير محترم آقاي حسن قلي پور جهت احداث مركز بهداشتي درماني جديد توسط ایشان و پيگيري كليه امور حقوقي و قضايي ذيربط
11- تنظيم لايحه و اعتراض به شهرداري گناباد در خصوص عوارض بيمارستان علامه بهلول
12- پاسخ به استعلام دهياري روستاي مرنديز جهت تغيير كاربري اراضي آقاي فرخ

*طرح و پاسخگويي و دفاع در برابر شكايات مطروحه عليه دانشگاه در مراجع غير قضايي من جمله ادارات كار، تأمين اجتماعي و...:
1- تنظيم و پيگيري شكوائيه عليه شركت جهان گستر به تعزيرات حكومتي حسب دستور و پيگيري معاونت درمان و بازرسي وزارت متبوعه
2- تنظيم دو لايحه جداگانه و اعتراض به راي هيات بدوي تشخيص مطالبات تامين اجتماعي گناباد در خصوص مطالبه حق بيمه ايام طرح خانم ها ك . ا و س . ا به هيات تجديد نظر مطالبات استان خراسان رضوي
3- تنظيم لايحه و اعتراض به مبلغ برآوردي تامين اجتماعي گناباد جهت حق بيمه ايام طرح خانم آ . ح به هيات بدوي تشخيص مطالبات تامين اجتماعي شعبه گناباد
4- تنظيم شكوائيه عليه آقاي ع . ي به اتهام دخالت غير مجاز در امور پزشكي در كميسيون ماده 11 و رسيدگي در تعزيرات حكومتي
5- تنظيم لايحه و تجديد نظر خواهي نسبت به راي كميسيون ماده 100 شهرداري در خصوص ساختمان اقامتگاه همراه بيمار بيمارستان علامه بهلول
7- تنظيم لايحه و اعتراض به راي كميسيون ماده 100 شهرداري بجستان در خصوص احداث ساختمان مركز بهداشتي درماني شهيد قنبر آقايي

* تعداد و نوع اجرائيه هاي صادره عليه مستنكفين
1- تنظيم و پيگيري و درخواست اخطار انجام تعهدات از ناحيه دفتر اسناد رسمي شماره 28 گناباد در خصوص سند تعهد
ماموريت آموزشي خانم ل. ح عضو هيات علمي دانشگاه
2- تنظيم و پيگيري و درخواست اخطار انجام تعهدات از ناحيه دفتر اسناد رسمي شماره 28 گناباد در خصوص سند تعهد  ماموريت آموزشي خانم ف. ه عضو هيات علمي دانشگاه
3- صدور اجرائيه عليه خانم ف. ه متعهد و خانم ف. م ضامن سند تعهد محضري ماموريت آموزشي و ممنوع الخروج نمودن آنان از طريق دفتر حقوقي وزارت متبوعه و اداره ثبت اسناد و املاك گناباد
4- صدور اجرائيه عليه خانم ل. ح و آقاي م. م ضامن سند تعهد محضري ماموريت آموزشي و ممنوع الخروج نمودن آنان از طريق دفتر حقوقي وزارت متبوعه و اداره ثبت اسناد و املاك گناباد

*انجام حمايت قضايي از كاركنان و دانشجويان در مراجع قضايي و انتظامي و .. مجموعاً 10 مورد
حمايت قضايي اين دفتر از دانشجويان در خصوص ايراد ضرب و جرح و مزاحمت با جديت هرچه بيشتر از پيش پيگيري شده است

* استعلامات حقوقي از دفتر امور حقوقي وزارت متبوعه و ساير مراجع و پاسخ به استعلامات واحدهاي تابعه دانشگاه

استعلام از دفتر حقوقي وزارت متبوعه در خصوص ايرادات متن تعهد ماموريت آموزشي هيات امناء
استعلام از دفتر حقوقي وزارت متبوعه در خصوص مجوز ماموريت آموزشي فرزندان جانبازان 25 %
تنظيم و پيگيري استعلام از دفتر حقوقي وزارت متبوعه جهت 5 دانشجويي بومي جهت تحصيل در رشته دندان پزشكي
پاسخ به استعلام مديريت امور مالي دانشگاه بمنظور نحوه استرداد ضمانت نامه بانكي شركت تعاوني خدمات بهداشتي درماني س.ط
بررسي و پاسخ به استعلام معاونت پژوهشي در خصوص درج آرم دانشگاه بدون مجوز در كتب منتشره توسط اعضاء هيات علمي
پاسخ به استعلام بيمارستان 22 بهمن در خصوص نحوه و مقررات كارآموزي دانشجويان و دانش آموزان در بيمارستان هاي آموزشي
پاسخ به استعلام مديريت امور مالي دانشگاه در خصوص مطالبات بانك مسكن از كارمندان موسسات دولتي
* فروش اموال اسقاطي و مازاد بر نياز:

1- فروش اموال اسقاطي و مازاد بر نياز نقليه و انبار مركزي دانشگاه
2- مزايده و فروش خانه بهداشت روستاي بيمرغ
3- مزايده و فروش خانه بهداشت روستاي محمد آباد
4- مزايده و فروش خانه بهداشت روستاي مارانديز