مناقصات

دانشگاه علوم پزشكي گناباد در نظر داردمناقصه امور تهيه ،طبخ و توزيع غذاي سلف سرويس دانشجويي

دانشگاه علوم پزشكي گناباد در نظر دارد امور تهيه ،طبخ و توزيع غذاي سلف سرويس دانشجويي را به بخش خصوصي واگذار نمايد.لذا كليه شركتهاي واجد شرائط و داراي مجوز از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ميتوانند بمدت 10 روز از انتشار آگهي جهت دريافت اسناد مناقصه به ميدان غدير ، سازمان مركزي دانشگاه دفتر امور حقوقي مراجعه نمايند.

دانشگاه در رد يا قبول هر يك يا كليه پيشنهادهاي واصله مختار بوده،ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

(منقضی شد)

اصلاحیه شماره 2 مناقصه خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور

بدینوسیله به اطلاع می رساند که علاوه بر دیزل ژنراتور های یاد شده، تولیدات شرکت کاترپیلار نیز جهت مناقصه خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور مورد تأیید می باشد.

جهت دریافت فایل اصلاحیه مناقصه کلیک کنید

آگهی تمدید مناقصه دو دستگاه دیزل ژنراتور

بدینوسیله با توجه به استقبال و درخواست متقاضیان مبنی بر تمدید مهلت دریافت اسناد مناقصه، مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه دو دستگاه دیزل ژنراتور دانشگاه علوم پزشکی گناباد تا ساعت 11 صبح روز یک شنبه مورخ 4/11/94 تمدید می گردد. ضمناً زمان بازگشایی پاکات مناقصه نیز ساعت 12 همان روز در سازمان مرکزی دانشگاه می باشد.

جهت دریافت اصلاحیه مناقصه کلیک نمائید .

آگهی مناقصه خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور

دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نظر دارد تعداد 2 دستگاه دیزل ژنراتور برق از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا کلیه شرکت های واجد شرایط می‌توانند از تاریخ 15/10/94 ،حداکثر ظرف مدت 10 روز به پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir یا سایت دانشگاه علوم پزشکی گناباد به آدرس www.gmu.ac.ir مراجعه نمایند. مهلت و محل تحویل پیشنهادات در اسناد مناقصه به اطلاع خواهد رسید.
ضمناً هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
شرکت کنندگان به جهت اطلاع رسانی و تغییرات احتمالی در اسناد مناقصه خواهشمند است تمایل خود به شرکت در مناقصه را به شماره تلفن 05157225812 دورنگار نمایند.
 
دریافت فایل مناقصه