پرسنل خدمات پشتیبانی

 
 

نام و نام خانوادگی: مهدي حسني 

 پست سازماني: كارپرداز نقليه

 

شماره تماس: 57223463-051                   داخلی: 216
 

 
 

 
 
 

نام و نام خانوادگی: رمضانعلي شبان پيشه

 پست سازماني: کارپرداز(مسئول تدارکات)

 

شماره تماس: 57223518-051     داخلي: 226

 
 

 
 
 

نام و نام خانوادگی: عليرضا سبحاني

 پست سازماني: مسئول انبار

 

شماره تماس: 57227689-051     داخلي: 271

 
 
 
 
 

نام و نام خانوادگی: صفيه جمالي

 پست سازماني: مسئول خدمات اداري

 

شماره تماس: 57227689-051     داخلي: 229

 
 
 
 
 

نام و نام خانوادگی: طاهره جوانبخت

 پست سازماني: مسئول خدمات اداري

 

شماره تماس: 57227689-051     داخلي: 228

 
 
 
 

نام و نام خانوادگی: مهدي گوهري

 پست سازماني: نامه رسان

 

شماره تماس: 57227689-051     داخلي: 229

 
 
 
 
 

نام و نام خانوادگی: رضا افشاري

 پست سازماني: مسئول تاسیسات

 

شماره تماس: 57223518-051      داخلي:285