شرح وظايف واحد حقوق و مزايا

Untitled Document
     
 
 
1- ثبت احكام پرسنل، كنترل و محاسبه احكام

2- محاسبه، آناليز و كنترل و پرداخت معوقه احكام

3- ثبت، كنترل و نگهداري اطلاعات وام – پس انداز – صندوق ذخيره و ... پرسنل بابت صندوق هاي داخلي و بانك هاي طرف قرارداد

4- ثبت، محاسبه، كنترل و كسر بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي

5- اجراي قوانين اصلاحي بيمه مانند خدمات درماني، بيمه عمر و ....

6- ثبت احكام ورود و خروج پرسنل طرحي، پزشك خانواده قراردادي و غيره

7- ثبت احكام پرسنل پيام آور عادي و هيئت علمي و كسر و تنظيم ليست بيمه عمر و تامين اجتماعي و بازنشستگي و ارسال به سازمان هاي مربوطه

8- تهيه گزارشات حقوق و دستمزد جهت ارسال به خزانه و دريافت حقوق پرسنل

9- تهيه گزارش نرخ اضافه كار و ماموريت پرسنل

10- ثبت اطلاعات ماليات و كسر ماليات متعلقه

11- تهيه ليست كسورات

12- اجراي نامه هاي وارده درخصوص حقوق و دستمزد از ارگان هاي مختلف مانند خزانه، بانك ها و غيره

13- صدور گواهي حقوقي جهت بانك ها و صندوق ها

14- صدور فيش حقوقي