شرح وظايف واحد ماشين نويسي

Untitled Document
     
 
 
1- تايپ كليه نامه هاي اداري: معاونت توسعه مديريت و منابع، مديريت توسعه سازمان و منابع انساني، مديريت امور مالي، دفتر فني،واحد نقليه، مديريت خدمات پشتيباني، دفتر بودجه، حسابداري، كارپردازي، بايگاني و دبيرخانه

2- تايپ كليه استعلاجي واحدها

3- تايپ ماموريت هاي اداري كاركنان

4- فرم ها، اطلاعيه ها، نامه هاي بسيج پايگاه ها، گواهينامه ها، و همكاري در تايپ نامه هاي مركز فياض بخش

5- همكاري در تايپ نامه هاي ساير واحدهاي حوزه ستادي