شرح وظايف واحد بايگاني

Untitled Document
     
 
 
1- بايگاني نامه ها و بخشنامه ها

2- كدگذاري بخشنامه ها و تفكيك و بايگاني آن ها

3- برگ شماري پرونده ها

4- ثبت و بايگاني مرخصي هاي كاركنان

5- انجام امور مربوط به بيمه ها

6- تشكيل پرونده جهت نيروهاي جديدالاستخدام و طرحي و...