مسئول امور عمومي

.
  • نام و نام خانوادگي:
  • مهندس علیرضا احمدی
  • سمت:
  • مسئول امور عمومی
  • مرتبه:
  • لیسانس
  • رزومــه:
  • دانلود رزومه كليك كنيد...
 
contact
پست الكترونيكي: 
آدرس: خراسان رضوي - گناباد، حاشيه جاده آسيايي، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكي گناباد
تلفن: 05157223028 - داخلی 123
فكس: 05157253884