معرفی مدیر دفتر آموزش مداوم CME

nopic
  • نام و نام خانوادگي:
  • دكتر جلیل مشاری
  • سمت:
  • مسئول دفتر آموزش مداوم
  • مرتبه:
  • استادیار تمام وقت
  • رزومــه:
  • دانلود رزومه كليك كنيد...
 
contact
پست الكترونيكي:
کارشناس: جناب آقای نعمت ا...  عباسی
آدرس: خراسان رضوي - گناباد، حاشيه جاده آسيايي، معاونت آموزشی ،دیریت مرکز مطالعات،توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي گناباد
تلفن: 05157224081
فكس: 05157223814