معرفي مدیریت امور دانشجویی

 مدیریت امور دانشجویی:   
 مدیریت امور دانشجويى در راستاى اهداف معاونت  فرهنگي و دانشجويي مبادرت به فراهم آوردن و ارتقاء امكاناتى جهت بهينه سازى فضاى زندگى و تامين حداقل نيازهاى اوليه براى تمامى دانشجويان نموده است. ‏تدارك و ارتقاء محيطى سالم جهت افزايش و بهبود فعاليتهاى ذهنى دانشجويان از ماموريت‌هاى اساسى امور دانشجويى مى‌باشد. امور دانشجويى اهداف زير را براى انجام ماموريت خود انتخاب كرده است:
- تدارك و ارتقاء امكاناتى جهت رفع نيازهاى اوليه مانند غذا، بهداشت، اياب و ذهاب، كمك هزينه تحصيلي، وامهاى مختلف و بيمه براى فارغ نمودن ذهن دانشجو از درگيريهاى مربوطه
- ايجاد تسهيلات لازم جهت برآوردن قسمتى از نيازهاى فرهنگى و علمى بوسيله ايجاد سالن مطالعه و كتابخانه در كليه خوابگاههاى دانشگاه
- افزايش حس مسئوليت پذيرى و توسعه مهارتهاى شغلى و مشاركت دانشجويان از طريق كمك به كاريابى دانشجويان
- تسهيل نظارت مداوم دانشجويان بر تصميم‌گيريها و امور جارى از طريق تشكيل شوراهاى صنفى و ارتباط مستقيم با كليه دانشجويان

 

مدیریت امور دانشجويى در راستاى اهداف معاونت دانشجويى و فرهنگى مبادرت به فراهم آوردن و ارتقاء امكاناتى جهت بهينه سازى فضاى زندگى و تامين حداقل نيازهاى اوليه براى تمامى دانشجويان نموده است. ‏تدارك و ارتقاء محيطى سالم جهت افزايش و بهبود فعاليتهاى ذهنى دانشجويان از ماموريت‌هاى اساسى امور دانشجويى مى‌باشد. امور دانشجويى اهداف زير را براى انجام ماموريت خود انتخاب كرده است:

- تدارك و ارتقاء امكاناتى جهت رفع نيازهاى اوليه مانند غذا، بهداشت، اياب و ذهاب، كمك هزينه تحصيلي، وامهاى مختلف و بيمه براى فارغ نمودن ذهن دانشجو از درگيريهاى مربوطه

­- ايجاد تسهيلات لازم جهت برآوردن قسمتى از نيازهاى فرهنگى و علمى بوسيله ايجاد سالن مطالعه و كتابخانه در كليه خوابگاههاى دانشگاه

- افزايش حس مسئوليت پذيرى و توسعه مهارتهاى شغلى و مشاركت دانشجويان از طريق كمك به كاريابى دانشجويان

- تسهيل نظارت مداوم دانشجويان بر تصميم‌گيريها و امور جارى از طريق تشكيل شوراهاى صنفى و ارتباط مستقيم با كليه دانشجويان