برگزاری کارگاه مهارت رفتار جرات مندانه

اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی برگزار می نماید :
کارگاه مهارت رفتار جرات مندانه
ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته پرستاری
زمان 94/2/14      روز دوشنبه     ساعت 12-10
مکان : سالن ابن سینا