معرفی کارکنان مرکز مشاوره


    
    
نام و نام خانوادگی: نجمه سادات حاجی وثوق
مدرک: کارشناس ارشد روانشناسی عمومی   
سمت: مشاور و مدیر مرکز
شماره تماس:   57224051 و 57223028 داخلی 189
پست الکترونیک: n_vosoogh@yahoo.com
نام و نام خانوادگی:  جهانشیر توکلی زاده
مدرک: دکتری روانشناسی تربیتی
 سمت: مشاور
 شماره تماس: 57223028   داخلی   254
 پست الکترونیک: jahanshir_t@yahoo.com
  نام ونام خانوادگی: زهره خدادادی
مدرک: کارشناس روانشناسی بالینی
سمت : کارشناس مرکز
شماره تماس: 
57224051 و 57223028 داخلی 188
پست الکترونیکzohreh_kh85@yahoo.com
نام ونام خانوادگی: فاطمه پیرنهاد
مدرک: کارشناس ارشد علوم اجتماعی (گرایش برنامه ریزی رفاه اجتماعی)
سمت: مددکار اجتماعی
شماره تماس: 57224051
پست الکترونیک:  f.pirnahad20@gmail.com
nopic  نام ونام خانوادگی: زهره جمالی نوقابی
مدرک: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
سمت: مشاور خوابگاه فجر (خواهران)
شماره تماس:          
پست الکترونیک: 
nopic نام ونام خانوادگی: هادی خسروی
مدرک: کارشناس ارشد روانشناسی
سمت: مشاور خوابگاه ناصری(برادران)
شماره تماس: 57253731 داخلی  279
پست الکترونیک: