برنامه زمانبندی مشاوران

قابل توجه دانشجویان محترم
ساعات حضور روانشناسان مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویی دانشگاه جهت انجام خدمات مشاوره ای و روانشناختی مختلف ( شامل ارزیابی تشخیصی با انجام تست های مختلف روانشناختی و مصاحبه روانی ، مشاوره تحصیلی ، ازدواج و مشاوره و رواندرمانی برای درمان مشکلات مختلف روانشناختی مانند اضطراب ، افسردگی و وسواس ) به شرح ذیل اعلام می گردد.برنامه کاری مشاوران 1
برنامه کاری مشاوران 2

برنامه کاری مشاوران 3