معرفی امور رایانه ی آموزش

raiane

مسئول سیستم آموزشی سما در دانشگاه :
مهندس سید مهدی متولی شهری - داخلی 228
شرح وظایف:

1- الكترونيكي نمودن فرآيندهاي مربوط به ثبت نام دانشجويان
2- الكترونيكي نمودن فرآيندهاي مربوط به پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي
3- راه اندازي سامانه الكترونيكي محاسبه آموزانه
4- راه اندازي سامانه الكترونيكي ارزشيابي اساتيد
5- راه اندازي سامانه الكترونيكي تجزيه و تحليل آزمون ها
6- راه اندازي سامانه الكترونيكي ارتقاي اعضاي هيات علمي


مسئول امور رایانه ای آموزش (دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی)-خانم فاطمه قاسمی داخلی 124
 مسئول امور رایانه ای آموزش (دانشکده های پرستاری مامایی و بهداشت )-خانم زری شریفی داخلی 131


شرح وظایف :

1- ثبت نام و درج اطلاعات شناسنامه اي و تحصيلي دانشجويان جديدالورود در سامانه مديريت آموزشي سما
 
2- تعريف ترم تحصيلي بر اساس تقويم ترمي در سامانه مديريت آموزشي سما
 
3- ثبت دروس ارائه شده در هر نيمسال تحصيلي در سامانه مديريت سما و انتقال دروس به وب جهت انتخاب واحد نيمسال
 
4- تكميل آرايش واحدي رشته هاي مختلف با رعايت پيش نياز و هم نياز
 
5- انتخاب واحد دانشجويان جديدالورود (ترم يك)
 
6- تطبيق واحد دروس مقاطع كارداني براي مقطع كارشناسي و بالاتر
 
7- انجام فرآيند انتخاب واحد ، حذف و اضافه و حذف اضطراري
 
8- فعال نمودن نيمسال ها جهت انتقال اطلاعات دانشجويان در حال تحصيل، ميهمان و انتقالي
 
9- ثبت نام ودرج اطلاعات شناسنامه اي وتحصيلي دانشجويان مهمان در سامانه مديريت آموزشي سما
 
10- اختصاص شماره دانشجويي به دانشجويان انتقالي از ساير دانشگاه ها 
 
11- ثبت ، صدور و بايگاني نمرات پايان ترم تحصيلي دانشجويان
 
12- ثبت اطلاعات مرخصي، انصراف و اخراجي در سيستم
 
13- صدور و ارسال كارنامه هاي ترمي به دانشكده ها
 
14- اعلام اخطار كتبي به دانشجويان مشروط در پايان هر نيمسال تحصيلي
 
15- صدور و ارسال كارنامه كل به اداره دانش آموختگان دانشگاه جهت دانشجويان فارغ التحصيل
 
16- ارسال كارنامه كل براي دانشجويان انتقالي به دانشگاه هاي ديگر و غير فعال نمودن آنها
 
17- گرفتن كارنامه نيمسال براي دانشجويان متقاضي
 
18- گرفتن تأييديه انتخاب واحد ترم جاري براي دانشجويان متقاضي
 
19- حذف نمودن انتخاب واحد دانشجويان ميهمان، انتقالي و عدم مراجعه
 
20- انجام فرآيند انتخاب واحد و ثبت نمرات دانشجويان ميهمان يا انتقالي از ساير دانشگاهها
 
21- تعريف رشته هاي جديد و تخصيص كد به دروس مربوطه در سامانه مديريت آموزشي سما
 
22- تهيه و ارسال آمار دانشجويان و دانش آموختگان بر اساس موارد درخواستي
 
23- صدور كارت موقت و دائم دانشجويي
 
24- صدور كارت ويژه كارآموزي باليني
 
25- تهيه رنكينگ معدل نيمسال تحصيلي دانشجويان براساس درخواست گروه هاي آموزشي دانشگاه
 
26- دادن رمز عبور و كاربري براي دانشجويان و اساتيد 
 
27- بروز رساني تاريخ اعتبار كاربران، اساتيد و دانشجويان
 
28- دادن كد كاربري براي اساتيد راهنماي جديد
 
29- صدور كارت اعتباري و تنظيم سطح دسترسي به وب دانشجويان، اساتيد مدرس و مشاور در سامانه مديريت آموزشي سما
 
30- جوابگويي به ارباب رجوع و پاسخگويي تلفن ها در ساعات اداري
 
31- اقدام نامه هاي رسيده از طريق كارتابل 
 
32- دادن فرم هاي فيش واريزي براي صدور كارت كارآموزي و كارت دانشجويي المثني
 
33- بايگاني و تفكيك فرم ثبت نام بر اساس رشته و شماره دانشجويي
 
34- كنترل پرونده هاي دانشجويان
 
35- حفظ و حراست از اطلاعات تحصيلي دانشجويان

1- الكترونيكي نمودن فرآيندهاي مربوط به ثبت نام دانشجويان

2- الكترونيكي نمودن فرآيندهاي مربوط به پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي

3- راه اندازي سامانه الكترونيكي محاسبه آموزانه

4- راه اندازي سامانه الكترونيكي ارزشيابي اساتيد

5- راه اندازي سامانه الكترونيكي تجزيه و تحليل آزمون ها

6- راه اندازي سامانه الكترونيكي ارتقاي اعضاي هيات علمي