معرفی همکاران مدیریت آموزش

 
 
     
 
 
 
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 
  
نام و نام خانوادگي: دکتر حسین عجم

 Ajam

مدرك تحصيلي: دکتری تخصصی سالمندشناسی
سمت : عضو هیات علمی و مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
پست الكترونيك
تلفن داخلي:  121
 
 
امور رایانه ای اموزشدانشگاه علوم پزشكي گناباد
نام و نام خنوادگي: مهندس سید مهدی متولی شهری

 

مدرك تحصيلي: کارشناس نرم افزار کامپیوتر
سمت : مسئول سیستم آموزشی سما
پست الكترونيك
تلفن داخلي:  228
 
نام و نام خانوادگي:فاطمه قاسمی

 

مدرك تحصيلي: کارشناس مدیریت بازرگانی
سمت : کارشناس امور رایانه ای آموزش(دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی)
پست الكترونيك: fateme_ghasemi80@yahoo.com
تلفن داخلي:  124
 
نام و نام خانوادگي:زری شریفی

 

مدرك تحصيلي: کارشناس علوم اجتماعی(خدمات)
سمت : کارشناس امور رایانه ای آموزش(دانشکده های پرستاری مامایی و بهداشت )
پست الكترونيك: sharifi_zari@yahoo.com
تلفن داخلي:  131
 
امور دانش اموختگان
دانشگاه علوم پزشكي گناباد

 
 
نام و نام خانوادگي: علی پورفاطمی

 

مدرك تحصيلي: كارشناس علوم اجتماعی(پژوهشگری)
سمت: مسئول امور دانش آموختگان و کارشناس دبیرخانه شورای آموزشی و نقل و انتقالات دانشجویان
پست الكترونيك:moben-1391@yahoo.com
تلفن داخلي:  122
نام و نام خانوادگي: مریم اسماعیلی

 

مدرك تحصيلي: كارشناس علوم اجتماعی(خدمات اجتماعی)
سمت: كارشناس امور دانش آموختگان دانشکده پرستاری و بهداشت
پست الكترونيك:
تلفن داخلي:  122
 
 
 
اموربایگانی دانشجویان
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
نام و نام خانوادگي: مهدی عیسی پور

 

مدرك تحصيلي:کارشناس علوم تربیتی
سمت : مسئول امور بایگانی و صدور تأییدیه تحصیلی دانشجویان
 پست الكترونيك:
تلفن داخلي:  125
 
 
 
امور کلاس ها
دانشگاه علوم پزشكي گناباد
 
نام و نام خانوادگي:هاشم نقوی مقدم

 

مدرك تحصيلي: كارشناس علوم اجتماعی(خدمات اجتماعی)
سمت : مسئول امور کلاس ها و امتحانات
پست الكترونيك: hnaghavim@yahoo.com
 
تلفن داخلي:  200