معرفی و شرح وظایف

m omur amoozeshi

معرفي :
 my computerمديريت امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه در حوزه معاونت آموزشي قرار دارد و به طور كلي در اتباط با برنامه هاي آموزشي دانشجويان و اساتيد مي باشد. فعاليت اين مديريت در بخش دانشجويي و در روند معمول خود از زمان نام نويسي دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي شروع و پس از پايش مستمر در طول تحصيلي به اعلام دانش آموختگي و صدور دانشنامه ختم مي گردد.تنظيم برنامه هاي آموزشي نظري و عملي اساتيد نيز به عهده اين مديريت است.

شرح وظايف:
 امور آموزشي و تحصيلات تكميلي:
1- تهيه و تنظيم اصول كلي برنامه هاي آموزشي و نظارت بر حسن اجراي آنها پس از تصويب
2- بررسي آيين نامه هاي آموزشي وارائه پيشنهادات لازم به شوراي آموزشي دانشگاه براي بازنگري و بهبود آنها
3- بررسي واظهار نظر درخصوص راه اندازي رشته ها و گروههاي آموزش جديد مصوب
4- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقرارت آموزشي
5- همكاري با مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي در جهت اجراي برنامه هاي ارتقاء كيفيت آموزش
6- تشكيل شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص دانشگاه و تهيه دستور جلسات و صورتجلسات و ابلاغ مصوبات جهت اجرا.
7- تشكيل شورا نقل و انتقالات دانشگاه و تهيه دستور جلسات و صورتجلسات آن
8- برقراري ارتباط با ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشي
9- تهيه و تنظيم تقويم دانشگاهي براساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي و ابلاغ به واحدهاي آموزشي
10- نظارت بر صدور ريزنمرات، گواهينامه ها، دانشنامه ها و تاييديه ‌تحصيلي دانش آموختگان.
11- نظارت بر صدور گواهي هاي اشتغال به تحصيل دانشجويان و معرفي به نظام وظيفه .
اطلاعات بيشتر...
 
amoozeshi va takmily
amoozesh computer
danesh amookhtegan
naghl enteghalat
sabtenam mashmoolin
omur emtehanat
arayesh vahedi
erae doroos
aeen name amoozeshi
reshteha maghate
sharaye tahsilat takmily
farayend haye amoozeshi
karkonan amoozesh
forms
 

دانشکده ها:

دانشکده پزشکی