شرح وظایف امور بايگاني دانشجويان

bibi
 مسئول بايگاني امور آموزشي دانشجويان : آقای مهدی عیسی پور
- داخلی 125


1-ثبت نام و پذيرش دانشجويان براساس ليست هاي ارسالي از سازمان سنجش آموزش كشور (مشترك با امور ثبت نام)
2- بررسي و كنترل كليه پرونده هاي دانشجويان جديد الورود از نظر مدارك ثبت نامي
3- كنترل مدارك و اعلام كسري پرونده هاي دانشجويان در شرف دانش آموختگي
4-تشكيل پرونده براي دانشجويان انتقالي پس از دريافت مدارك
5- بايگاني كارنامه دانشجويان
6- بايگاني كليه نامه هاي مربوط به دانشجويان بر اساس تفكيك رشته تحصيلي و سال ورود.
7- پاسخگويي به سؤالات ارباب رجوع از قبيل شماره نامه، اعلام كمبود پرونده، اعلام شماره معافيت تحصيلي جهت دانشجويان متقاضي گذرنامه و يا گواهينامه راهنمايي و رانندگي و....
8- تحويل گواهينامه موقت و آماده سازي مدرك تحصيلي براي متقاضيان صدور دانشنامه
9- شماره گذاري پرونده ها و منظم نمودن آنها به ترتيب رشته و سال ورود
 10- دريافت كليه مدارك كسري پرونده ها پس از ثبت نام
11- ارسال كليه مدارك ثبت نامي دانشجويان انتقالي به ساير دانشگاهها
12- راكد نمودن پرونده هاي دانشجويان انصرافي،  انتقالي و يا  اخراجي
 13- تعويض پوشه دانش آموختگان و ثبت در دفتر مخصوص و فايل مربوط به دانش آموختگان
 14-ارسال كارنامه به استاد راهنما جهت تطبيق دروس و ارسال كارنامه به ساير دانشگاهها براي پذيرفته شدگان در مقاطع بالاتر
 15- ارسال و بازگشت پرونده دانشجويان جهت اقدام آموزشي به واحد دانش آموختگان