تقویم آموزشی-دانشکده

 
115

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
پایان انتخاب واحد:1395/11/05 شروع انتخاب واحد: 1395/10/25
پایان کلاس ها:1396/03/18 شروع کلاس ها:1395/11/09
پایان حذف و اضافه:1395/11/20 شروع حذف و اضافه:1395/11/19
پایان حذف اضطراری:1396/02/30 شروع حذف تک درس:1395/11/23
پایان امتحانات:1396/04/03 شروع امتحانات:1396/03/20