بیمارستان آموزشی درمانی 22 بهمن گناباد

 ورود شما را به سایت بیمارستان 22 بهمن گناباد خیر مقدم عرض می نماییم                              

1 wbimarestan22bahman
 
top-newsFeed-Newspaper-256
 
 


  اطلاعات تماس:
براي ارتباط با بيمارستان از طريق آدرس و تلفن زير مكاتبه نمائيد:
خراسان رضوي، گناباد، خيابان ناصر خسرو ،بيمارستان 22بهمن
شماره تلفن: 18-05157229012