اعضاء هیأت علمی گروه پزشکی اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

مرتبه علمی

رزومه

1

دکتر عبدالجواد خواجوی

 دکتری تخصصی مدیریت سلامت

استادیار

دانلود

2

دکتر علی عالمی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

استادیار

دانلود

3

دکتررضا اسماعیلی

دکتری اقتصاد بهداشت 

استادیار

دانلود

4

دکتر حسین محمد زاده مقدم

متخصص طب سنتی ایرانی

استادیار

دانلود