پرسنل دانشکده پزشکی

 
 

 پرسنل دانشکده پزشکی :

معاون آموزشی دانشکده : آقای دکتر سید فرزین میرچراغی
معاون پژوهشی: آقای دکتر آرش امید تبریزی
 
 کارشناس آموزش و مسئول کلاس ها : خانم اکرم جواهری - تلفن تماس : 57223028-051- داخلی :175

 کارشناس آموزشی و پژوهشی: خانم زهرا سبحانلو- تلفن تماس : 57223028-051- داخلی :175