ریاست دانشکده

  دانلود رزومه

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

نام : دکتر جلیل

نام خانوادگی : مشاری

پست الکترونیک : .

آدرس محل کار :خراسان رضوی-گناباد - حاشيه جاده آسيايي - معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گناباد-دانشکده پزشکی

شماره تلفن محل کار : 57223028-051 داخلی 177
پست الکترونیکی:J.moshari@gmu.ac.ir

سوابق تحصیلی : متخصص کودکان و فوق تخصص نفرولوژی اطفال