فعاليت هاي كميته اخلاق در پژوهش در سال 1390

فعاليت هاي كميته اخلاق در پژوهش در سال 1390


رديف

فعاليت

تعداد

 

1

جلسات برگزار شده

4

2

طرح هاي ارجاع شده از شوراهای پژوهشي دارای تفویض اختیار به كميته اخلاق

29

3

طرح هاي ارجاع شده از سایر مراکز

1

4

طرح های تصويب شده در كميته اخلاق

29

 

razi22 bn2

nobatdehiesteddnews research

main title

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir