فعالیت های شورای انتشارات در خصوص چاپ كتاب و بوکلت در سال 1390

فعالیت های شورای انتشارات در خصوص چاپ كتاب و بوکلت در سال 1390

رديف

فعالیت

تعداد

 

1

جلسات برگزار شده

7

2

موارد پیشنهادی ارائه شده

12

3

موارد پیشنهادی مصوب

تألیف

6

ترجمه

2

بوکلت

0

تعداد كل

8

4

کتب منتشر شده

1

 

razi22 bn2

nobatdehiesteddnews research

main title

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir