معرفی مسئول واحد بهداشت محیط

       

نام و نام خانوادگی :

Untitled 4 
مهندس حسن مردانی
سمت :
مدیر گروه بهداشت محیط
رشته تحصیلی:
مهندسی بهداشت محیط
تلفن تماس :
 05157223513 داخلی 380
05157220986

همکاران واحد :

pic
نام و نام خانوادگی: مهندس علی اعلمی
رشته تحصیلی : مهندسی بهداشت محیط
سمت: کارشناس بهداشت هوا
رابط خبری سایت دانشگاه 
کارشناس آمار
همراه: 09159343230
تلفن تماس : 05157223513داخلی 376


radmehr

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد رضا رادمهر
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
   سمت :1- مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا
      و دبیر کمیته بهداشت کارگروه سلامت
         در بحران دانشگاه       
2- رابط سامانه جامع بازرسی
مرکز سلامت محیط و کار 
    3-  کارشناس ناظر آموزشگاه اصناف
تلفن تماس : 05157223513 داخلی 374


حسین ذوالفقاری
نام و نام خانوادگی : مهندس حسین ذوالفقاری
رشته تحصیلی : مهندسی بهداشت محیط
سمت : کارشناس برنامه بهسازی محیط
کارشناس برنامه بهداشت محیط مدارس
کارشناس برنامه اخطاریه های بهداشتی(688)
کارشناس برنامه BDN ,CBI
کارشناس سامانه 190
کارشناس اتلاف حیوانات زیانکار
کارشناس سموم و گندزداها
تلفن تماس : 05157223513 داخلی 378


بخشی زاده
نام و نام خانوادگی : مهندس ابوالفضل بخشی زاده
رشته تحصیلی : مهندسی بهداشت محیط
سمت : کارشناس برنامه بهداشت آب و فاضلاب
کارشناس برنامه استخرهای شنا
کارشناس برنامه بهداشت مواد غذایی
تلفن تماس : 05157223513 داخلی 372


شرح وظایف واحد بهداشت محیط :

1.    تدوین برنامه جامع عملیاتی و اجرای به موقع ان طبق جدول زمان بندی شده
2.    نظارت و بازدید بر بهسازی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
3.    کنترل کیفی مواد غذایی در سطح عرضه
4.    نظارت و بازدید بر تاسیسات آب و فاضلاب
5.    پایش و کنترل کیفی آب شرب از نقطه آبگیر تا مصرف
6.    نظارت بر جمع آوری ، حمل و دفع بهداشتی مواد زائید جامد
7.    بهدا شت هوا و دخانیات
8.    بهداشت مسکن
9.    اقدامات و برنامه ریزی در زمینه کاهش اثرات بلایای طبیعی
10.    مبارزه با حشرات و جوندگان و کنترل ناقلین
11.    رویکرد نیازهای اساسی جامعه BDV ( شهرسالم – روستای سالم )
12.    نظارت بر بهداشت محیط بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی و تشخیص طبی
13.    نظارت بر مراکز پرتوساز
14.    نظارت بر بهداشت محیط کارخانجات مواد غذایی
15.    نظارت بر وسایط حمل و نقل مواد غذایی
16.    پیگیری و اجرا و نظارت برنامه های بهداشت محیط روستا ( بهسازی روستائی )
17.    نظارت بر آموزشگاههای اصناف
18.    انجام هماهنگیهای لازم با سازمانهای برون بخشی
19.    اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی
20.    اجرای برنامه های آموزشی
21.    پیگیری اعتبارات
22.    انجام پایش و ارزشیابی عملکرد پرسنل
23.    تجزیه و تحلیل آمار و پسخوراند آن