نرم افزارهای مورد نیاز - مرکز آموزش مجازی

نرم افزارهای مورد نیاز - سامانه وب کنفرانس :
راهنمای نصب و الزامات نرم افزاری برای موبایل
 آموزش سامانه وبینار