• نام و نام خانوادگي:moshari01 copy
  • دكتر جلیل مشاری
  • سمت:
  •  سرپرست معاونت درمان
  •  مرتبه:
  • فوق تخصص نفرولوژی اطفال

  
contact
 پست الكترونيكي: darman@gmu.ac.ir
مسئول دفتر:آقای رحماندوست
آدرس: خراسان رضوي - گناباد، میدان غدیر
تلفن: 0515722622

شرح وظایف معاونت درمان
Missionیا رسالت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی چیزی جز تأمین وتجهیز مراکز درمانی جهت اقدامات تشخیص ودرمانی وتوانبخشی نمی باشد وهدف ما تأمین این موارد به نحوی است که دسترسی افراد تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد و همچنین شهرستانهای همجوار، به آسانی صورت پذیرد تا موجبات رضایتمندی مراجعین رافراهم سازد دراین راستا اقدامات زیر مورد توجه معاونت درمان می باشد:
* سیاست گذاری بخش درمان
* نظارت و مدیریت ادارات مختلف حوزه معاونت درمان و نظارت بر درمان شهرستان های گناباد و بجستان
* نظارت و ارزشیابی مستمر از کلیه مراکز درمانی شهرستان های گناباد و بجستان در فواصل زمانی متعدد و نظارت وکنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی درمانی در مراکز بیمارستانی، درمانگاه ها و مراکز خصوصی
*پاسداری از بهداشت وسلامت جامعه از طریق برخورد با متخلفان برابر قوانین وآئین نامه ها و رسیدگی به شکایات مردمی و پرسنلی
*تأمین وتوزیع نیروهای تخصصی پزشک و پیراپزشکی و هماهنگی با معاونت محترم پشتیبانی دانشگاه در نحوه تأمین و توزیع نیروی انسانی و منابع مالی در مراکز درمانی تابعه
* نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های حوزه ستادی معاونت درمان در مؤسسات درمانی تابعه
* هماهنگی با سایر معاونت های دانشگاه (بهداشتی، آموزشی، دانشجویی، پشتیبانی و غذا و دارو)
*نظارت وکنترل برنحوه رسیدگی و نظارت بر امور مؤسسات درمانی و خدمات پاراکلنیکی آنها اعم از دولتی وخصوصی
* نظارت وکنترل برنحوه اجرای برنامه های مربوط به سلامت مادران، کودکان ونوزادان
* نظارت بر نحوه همکاری و هماهنگی مستمر با سازمانهای بیمه گر
*نظارت برنحوه رسیدگی به درخواستهای متقاضیان اخذ پروانه تأسیس و مسئول فنی مؤسسات پزشکی(آزمایشگاه ، درمانگاه، رادیولوژی و...)
* تأمین پزشک جهت کمیسیون های پزشکی و انجام تصمیم گیری در شورای پزشکی
*نظارت وکنترل بر نحوه ابلاغ تعرفه های خدمات پزشکی و پیراپزشکی به گروه هدف توسط واحد مربوطه در معاونت
*کنترل و نظارت بر نحوه انجام امور مربوط به نیروهای پرستاری و مامایی و اورژانس در معاونت درمان
*برگزاری کمیسیون های ماده 20 و31 و نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد نهایتاً توسعه کمی، ارتقاء کیفی و تأمین رضایت مندی مراجعین از اصول مهم معاونت درمان می باشد.

                                                    معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گناباد

عناوین

سال 95

تعداد مراکز آموزشی – درمانی

1  - بیمارستان 22بهمن            - درجه ارزشيابي :درجه يك
2 - بیمارستان 15 خرداد            - درجه ارزشيابي: درجه يك
3- بیمارستان آیت ا.. علامه بهلول گنابادی- تازه تأسیس :درجه یک

تعداد مراکز درمانی

1-بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان  -درجه ارزشيابي : درجه دو

تعداد کل تخت های فعال مراکز

تخت فعال: 173
(22بهمن:100تخت*15خرداد:47تخت*آیت ا... مدنی بجستان:26)

تعداد کل تخت های مصوب مراکز

تخت فعال: 323
(22بهمن:111 تخت*15خرداد:56 تخت*آیت ا... مدنی بجستان:32)

درصدكل اشغال تخت (مجموع 3 بیمارستان تحت پوشش)

69%

تعداد متخصصين موجوددر شهرستان

53نفر

تعداد پزشكان عمومی موجوددر شهرستان

67نفر

تعداد دندانپزشكان موجوددر شهرستان

14نفر

تعداد دارو سازان موجود

15نفر

تعداد پایگاه های اورژانس بین جاده ای

13

تعداد پایگاه های اورژانس شهری

2

تعداد مؤسسات فعال در شهرستان

34چالشهاي موجود:

1)مشکلات مالی، واقعی نبودن تعرفه ها و عدم پرداخت به موقع  سازمانهای بیمه گر

2)  مشکلات مرتبط با جذب متخصصین در برخي رشته هاي تخصصي

3)  علیرغم  تهیه تجهیزات پزشکی در سال 88  و بهبودی نسبی هنوز مشکلات  کمبود برخی تجهیزات پزشکی وجود دارد

4)مشكلات مربوط به چارت تشكيلات معاونت درمان ،بيمارستانهاي گناباد ونبود چارت تشكيلاتي بيمارستان بجستان

5)عدم ماندگاري پزشك در مناطق محروم

6) مشكلات مربوط به مسائل رفاهي(اسكان جهت نيروهاي طرحي)

7)پايين بودن تعرفه پزشكي دربيمارستان هاي دولتي نسبت به بيمارستانهاي خصوصي