معرفی معاون پژوهشی دانشکده

.
  • نام و نام خانوادگي:
  • دکتر نرجس بحری
  • سمت:
  • معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
  • مرتبه:
  • دكتراي تخصصي (Ph.D) بهداشت باروری
  • رزومــه:
  • سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايی
 
contact
پست الكترونيكي: nargesbahri@yahoo.com
مسئول دفتر:
آدرس: خراسان رضوي - گناباد، حاشيه جاده آسيايي، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكي گناباد
تلفن: 05157223028
05157220578
فكس: 05157220578