برگزاری مانور آتش نشانی

برگزاری مانور ایمنی و آتش نشانی  در بیمارستان آیت الله مدنی بجستان

به منظور افزایش آمادگی کارکنان در برابر شرایط اضطراری امروز سه شنبه، مورخ 95/10/7 مانور ایمنی و آتش نشانی در بیمارستان برگزار شد. در این مانور که با همکاری واحدهای حراست، مدیریت پرستاری، و مأمورین آتش نشانی برگزار شد. شرکت کنندگان با روش های مختلف خاموش کردن آتش آشنا شدند. هدف از برگزاری این مانور آگاهی بخشی و ایجاد توانمندی پرسنل در زمینه مقابله و مهار آتش عنوان شد.
IMG 0142 IMG 0144 IMG 0149