کمیته خودارزیابی و اعتبار بخشی دانشکده

رئیس کمیته خودارزیابی واعتباربخشی دانشکده پرستاری و مامایی: آقای دکتر علی محمدپور

اعضای کمیته:

1- آقای دکترحسین عجم

2- آقای علی دلشاد

3-آقای مهدی بصیری مقدم

4-آقای دکترمحمدمجلی

5-آقای دکترموسی سجادی

6-آقای حبیب شارعی نیا

7-خانم دکترلیلا صادق مقدم

8-خانم دکتررقیه رحمانی

9-خانم دکترنرجس بحری

10 خانم سمانه نجفی