دوره آموزشی مداوم باموضوع روش تجویزمنطقی آنتی بیوتیکهاوداروهای ضددرد

برگزاری کارگاه 41 دوره آموزشی مداوم باموضوع روش تجویزمنطقی آنتی بیوتیکهاوداروهای ضد درد توسط معاونت غذا وداروی گناباد برگزارگردید.
دوره آموزش مداوم با موضوع روش تجویزمنطقی آنتی بیوتیکها وداروهای ضد درد با حضوراساتید ، آقایان دکتررضا احمدی، متخصص عفونی وبیماریهای گرمسیری ورئیس دانشگاه ورئیس کمیته تجویزومصرف منطقی دارو دانشگاه و دکترجلیل مشاری فوق تخصص نفرولوژی کودکان ورئیس دانشکده ی پزشکی ودکترمهدی کریمی نوقابی معاون غذا ودارو ، دبیرکمیته تجویزومصرف منطقی دارودانشگاه جهت پزشکان وداروسازان، دندانپزشکان وسایرمتخصص های بالینی درسالن همایش ابن سینا ، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گنابادبرگزارگردید.
دراین دوره آموزشی ابتدامعاون غذاودارو دانشگاه ، ضمن خیرمقدم به مدعوین درباره اهداف برنامه صحبت کردند . سپس مدرسین درموردکلیات اصول تجویزومصرف منطقی آنتی بیوتیکها ، اصول کلی تجویزمنطقی آنتی بیوتیکهادرUTI و مقاومت میکروبی نسبت به آنتی بیوتیکها مطالب خودرا ارائه نمودند.