توزیع صبحانه سالم به مناسبت هفته سلامت

 توزیع صبحانه سالمبه مناسبت هفته سلامت وبه منظور گسترش فرهنگ انتخاب و مصرف درست فرآورده های غذایی ، سالم و ایمن به ویژه ترویج مصرف خوراکی سالم در مدارس و با توجه به اهمیت مصرف صبحانه ،یک بسته صبحانه سالم شامل نان ،پنیر، گورجه،گردو ،خرما و سیب از سوی این معاونت در بین دانش آموزان توزیع شد .