برپایی غرفه دستاوردهای معاونت غذا وداروبه مناسبت هفته سلامت

 برپایی غرفه هفته سلامت 8182به مناسبت هفته سلامت سال 96 غرفه دستاوردهای معاونت غذا ودارو در محل مسجد جامع و مصلی امام خمینی (ره) برپاشد .
 معاون غذا ودارو هدف از برپایی این غرفه را آشنایی با دستاوردهای اداره نظارت بردارو و مواد مخدرواداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی بیان نمود . وی اشاره کرد در راستای سیاستهای سلامت محور معاونت غذا ودارو علاوه بر ارائه بروشور و پمفلت ، آموزشهایی در زمینه معرفی نشانگرهای رنگی تغذیه ای و برچسب اصالت فرآورده های سلامت محور  توسط کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی  داده شد .