کسب رتبه پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی گناباد

dr mohamadzadeدکتر مرتضی محمدزاده مقدم ، رئیس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا ودارو بعنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی گناباد در بخش غیر هیأت علمی در سال پژوهشی 95 -  1394 انتخاب شد. در مراسمی که به همین مناسبت در تاریخ 23/9/95 در محل سالن کوثر دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد، از کلیه پژوهشگران برتر دانشگاه در بخش هیأت علمی و غیر هیأت علمی تقدیر بعمل آمد.