شرکت مسئول اداره مشاوره و سلامت روان در کارگاه تربیت مدرس مهارتهای زندگی

اداره مشاوره  و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با هدف ارتقاء دانش روانشناسان و مشاوران ادارات مشاوره قطب 9 کشوری اقدام به برگزاری دوره کددار «کارگاه تربیت مدرس مهارتهای زندگی» نموده است.

در این کارگاه دو روزه که در تاریخ های یکم و دوم شهریور ماه جاری در خانه فرهنگ کوی پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید.32 نفر از کارشناسان دانشگاههای قطب 9 کشوری حضور داشتند و با روشهای تدریس مهارتهای زندگی توسط سرکارخانم حافظ آشنا شدند.

96838