معاون فرهنگی دانشجویی  دانشگاه از بازدید تیم ارزیابی کننده سلف سرویس های قطب 9 کشور در دانشگاه خبر داد.
دکتر مینوئیان گفت:به منظور ارزیابی جامع عملکرد و همچنین رتبه بندی و اعتبار بخشی سلف سرویس ها و آشپزخانه های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور معاون مدیر دانشجویی و رئیس اداره تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سلف سرویس دانشگاه بازدید نمودند.
علی اکرامی مدیر امور دانشجویی نیز عنوان کرد: بازدید این گروه با هماهنگی مدیر کل دانشجویی وزارت  آقای دکتر جلال نژاد جواد  صورت گرفته  ودر راستای اجرای برنامه عملیاتی دانشگاه ها، در خصوص الگوی تغذیه سالم و صنعتی سازی غذاخوری های دانشجویی می باشد. در این بازدید با توجه  دستور العمل پایش و ارزیابی سلف سرویس ها و آشپزخانه های دانشجویی که در کمیته برنامه ریزی  وتحول تغذیه اداره کل دانشجویی تدوین گردیده تکمیل گردید.