استفاده از مهمانسراهای شهرهای مختلف کشور

همکاران محترم میتوانند جهت استفاده از مهمانسراهاي شهرهای مختلف کشور، ابتدا با شهر مورد نظر تماس حاصل نموده و پس از هماهنگی و اطمینان از داشتن ظرفیت، نسبت به دریافت معرفی نامه از امور رفاهی اقدام نمایند.

لیست وشماره تلفنهای مهمانسراهای سراسر کشور در جدول ذیل معرفی شده است.