به استحضار می‌رساند مقام محترم وزارت با جذب ۱۰ پزشک مرد در برنامه دستیار پژوهش (طرح نیروی انسانی) در سال ۱۳۹۶ موافقت نموده‌اند (نامه شماره ۱۰۱/۱۸۸۳/د مورخ ۳۰/7/96). مقتضی است مراتب به نحو مقتضی و از جمله طریق وبگاه دانشگاه به اطلاع واجدین شرایط رسانده شود.

بدیهی است مراحل درخواست و بررسی مدارک واجدین شرایط در سامانه برنامه به نشانی http://rap.hbi.ir انجام می‌گیرد.