لیست کارگاههای برگزار شده در سال 1396

ردیف عنوان کارگاه برنامه مدرس/ CV منابع آموزشی کارگاه لیست شرکت کنندگان نامه مجوز ارزشیابی کارگاه
1 آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع  دانلود   دکتر مسلم مهدوی

  دانلود 1

دانلود 2

دانلود  دانلود دانلود
   جستجوی منابع الکترونیک  دانلود  دانلود  دانلود  دانلود  دانلود  دانلود