1 الی 3 آذر 1396- ششمین کنگره آسیایی اندومتریوز  
1 الی 3 آذر 1396- نهمین کنگره انجمن اندویورولوژی و یورولاپاروسکوپی ایران 
1 الی 3 آذر 1396- سومین کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت  
14 الی 17 آذر 1396- دهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه  
19 الی 20 آذر 1396- چهارمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات