در پنجمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت با محوریت سلامت سالمندان که از سوم تا پنجم اسفند ماه 1395 در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار گردید تعداد 16 مقاله از دانشگاه علوم پزشکی گناباد پذیرفته و ارائه گردید که 13 مقاله مربوط به دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بود.

کلیه مقالات ارائه شده در طی مدت برگزاری مورد داوری قرار گرفت که 8مقاله برتر همایش با توجه به ارزیابی داوران انتخاب که 2 مقاله از مقالات برتر انتخاب شده از مقالات دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد بود که لوح تقدیر و هدایایی به آنان اهدا شد.

1