1 الی 1 دی 1395- دوازدهمین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی      
1 الی 1 دی 1395- اولین همایش داروسازی بیمارستانی  
2 الی 2 دی 1395- سومین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث  
1 الی 3 دی 1395- بیست و یکمبن کنگره کاردرمانی ایران  
1 الی 3 دی 1395- نهمین نشست فصلی انجمن علمی داروسازان ایران  
1 الی 3 دی 1395- بیست و هفتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران   
1 الی 3 دی 1395- سمینار بین المللی دانشجویی مطالعات اجتماعی سلامت       
2 الی 4 دی 1395- یازدهمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران  
8 الی 9 دی 1395- هفدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات  
8 الی 10 دی 1395- دومین همایش سراسری پزشک خانواده  
15 الی 17 دی 1395- شانزدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران  
15 الی 17 دی 1395- هجدهمین همایش آسیب شناسی و طب آزمایشگاه    
16 الی 17 دی 1395- اولین همایش انجمن علمی روماتولوژی کودکان  
20 الی 22 دی 1395- ششمین سمینار جراحی اندوسکوپیک قاعده جمجمه و آندوسکوپیک گوش  
22 الی 24 دی 1395- چهارمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه     
23 الی 23 دی 1395- دومین همایش سالیانه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی  
23 الی 24 دی 1395- چهارمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی    
26 الی 30 دی 1395- دومین همایش بین المللی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی  
29 دی الی 1 بهمن 1395- سومین کنگره بین المللی اندوسونوگرافی ایران  
30 دی الی 3 بهمن 1395- دومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران  
30 دی الی 3 بهمن 1395- سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران