جلسه اموزشی بهداشت حرفه ای شاغلین درب وپنجره سازی شهرستان گناباد

با همکاری ریاست محترم اتاق اصناف شهرستان گناباد جناب آقای اصغریان جلسه آموزشی آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار کارگاههای صنفی درب وپنجره سازی سطح شهر برای شاغلین این رسته از اصناف برگزار گردید.در این جلسه مطالبی پیرامون آنایی با عوامل زیان آور محیط کار واهمیت انجام معاینات شغلی وبیماریهای ناشی از کار ارائه گردید.

darbopanjaresazi