برگزاری جلسه آموزشی قالیبافان با همکاری اتاق اصناف شهرستان گناباد

در ابتدای آذرماه سال جاری با همکاری اتاق اصناف شهرستان گناباد جلسه آموزشی بهداشت قالیبافان جهت شاغلین این صنف در محل اتاق اصناف شهرستان برگزار گردید.در این جلسه در خصوص نحوه صحیح نصب دار قالی طبق اصول ارگونومی و رعایت سایر شرایط استاندارد محیط کار جهت پیشگیری از بروز عوارض وبیماریهای ناشی از کار در حرفه قالیبافی  آموزشهای لازم ارائه گردید.

جلسه قالیبافان