برگزاری کارگاه کنترل کیفی در بخش بیوشیمی

در تاریخ 29و 30 آبان ماه 96 کارگاه کنترل کیفی در بخش بیوشیمی توسط آقای دکتر ابطحی جهت پرسنل فنی آزمایشگاه های شهرستانهای گناباد و بجستان در محل سالن زکریا برگزار گردید . 

جهت دریافت فایل کارگاه کلیک کنید 

71