اولین کارگاه آموزشی خود مراقبتی جهت کلیه مراقبین سلامت در محل سالن زکریا برگزار گردید

سلامتی یکی از نعمتهایی هست که هر انسان می تواند از آن بهره مند شود با این وجود افراد زیادی هستند که از این نعمت برخوردار نیستند و به مراقبت جهت بازگرداندن سلامتی با حفظ وضعیت فعلی شان نیازمندند با انجام برخی اصول ساده خودمراقبتی می توان احتمال بروز اختلالات روانپزشکی را در خود و سایرین کاهش داد و سطح سلامت روان افراد جامعه را افزایش داد.
با توجه به اهمیت موضوع خود مراقبتی در افزایش سطح سواد سلامت روان مردم و آگاهی آنان از اختلالات روانپزشکی و شناسایی و تشخیص به موقع اختلالات و کمک گرفتن از افراد متخصص اولین کارگاه آموزشی خود مراقبتی به مدت دو روز مورخه 3 و 4 مهر ماه جهت کلیه مراقبین سلامت در محل سالن زکریا برگزار گردید، در این کارگاه خانم ها نجارپور و صاحبی کارشناسان سلامت روان ضمن معرفی برنامه خودمراقبتی به آموزش مهارت های مهارت حل تعارض، تاب آوری، خود مراقبتی در فضای مجازی، خشونت خانگی، کودک آزاری، خود مراقبتی در اختلال افسردگی و خودکشی پرداختند.
ضمنا متن آموزشی خود مراقبتی ویژه سفیران سلامت در اختیار مراقبین سلامت گذاشته و از آنها خواسته شد به منظور تحقق اهداف متعالی سلامت روان اقدام به آموزش سفیران سلامت و سایر جمعیت تحت پوشش بر اساس بسته های خدمتی ارسالی نمایند.

6